Giải thích thành ngữ: Rung cây nhát Khỉ

Cách phát âm IPA theo giọng Hà Nội Huế Sài Gòn zuŋ˧˧ kəj˧˧ ɲaːt˧˥ xḭ˧˩˧ ʐuŋ˧˥ kəj˧˥ ɲa̰ːk˩˧ kʰi˧˩˨ ɹuŋ˧˧ kəj˧˧ ɲaːk˧˥ kʰi˨˩˦ Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh ɹuŋ˧˥ kəj˧˥ ɲaːt˩˩ xi˧˩ ɹuŋ˧˥˧ kəj˧˥˧ ɲa̰ːt˩˧ xḭʔ˧˩ Thành ngữ Rung cây nhát khỉ hay Rung cây dọa…